Задати питання
flag Судова влада України

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

ЗАТВЕРДЖУЮ
наказ голови Залізничного
районного суду м.Львова
№ 7/1 від 16 лютого 2017 року
 
 
П Е Р Е Л І К
відомостей, що становлять службову інформацію, та які можуть міститися в
документах з організації Залізничного районного суду м.Львова
                           
 
1.      Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази,розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), що надсилаються апеляційним та місцевим судам Верховним Судом України, вищими спеціалізованими судами, ДСА України з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію.
2.      Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
3.      Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників суду до державної таємниці.
4.      Відомості в номенклатурі посад працівників суду, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
5.      Відомості в документах діловодства з режимно-секретаної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку , книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
6.      Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення
яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
7.      Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документівзагального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно».
8.      Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності (крім документів із грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
9.      Відомості у постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:
які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);
щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду ( протоколи зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);
з організаційно-кадрової роботи суду(особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів,надання відпусток, відрядження, атетсації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягненя, проходження медичного оглядутощо);
з адміністративно-господарських питаньдіяльності суду( окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);
стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та /або прийняттю рішень;
щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду ;
які містять матеріали службових розслідувань.
11.Відомості,що можуть міститися в книгах обліку руху особових справ державних
службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.
12.Звіт за формо №6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов»язаних».
13.Відомості, що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.
14.Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраціних даних автоматизованої системи документообігу суду
15.Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду, перелік яких визначається наказом голови суду.
 
 
 

 

Керівник апарату                                                 Полуліх Л.М.