flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні суду

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом голови  Залізничного районного суду м.Львова
від " 06" червня  2011 року № 17/1
 
ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації,
що знаходиться у володінні  Залізничного районного суду м.Львова. 
Розділ І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у  Залізничному  районному суді м.Львова (далі –Суд) відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" від 13 січня 2011 року № 2939-VI.
1.2. Визначення понять:
1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи  іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;
2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;
3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;
4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;
6) відповідальна особа – працівник суду, визначений керівництвом суду, шляхом накладення резолюції виконавцем за відповідним запитом.
1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.
1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду забезпечують керівник апарату Суду, заступник керівника апарату Суду, відповідальні особи апарату Суду.
1.6. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
- стосовно інформації інших органів влади України, інших державних міжнародних організацій, політичних партій;
- стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
1.7. Інформація, що стосується розгляду конкретної справи, надається лише учасникам судового процесу у відповідній справі.
1.8 Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону. 
Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:
1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;
3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;
4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;
5) наданням інформації за запитами на інформацію.
2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.
У випадку, якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном відповідальними особами Суду.
2.4. Доступ до публічної інформації обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна, службова інформація).
Не належить до публічної інформації:
· інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;
· внутрішньо-організаційна інформація, в т.ч. внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо;
· інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.
2.5. Інформацією з обмеженим доступом у Суді є:
1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;
2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;
3) службова інформація - інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування» або інша інформація віднесена згідно із законом до службової інформації.
Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію є особи, визначені згідно з резолюцією Голови суду, його заступника або керівника Апарату Суду або особи, яка його заміщує, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечують відповідальні особи апарату Суду за такими напрямами діяльності:
- інформацію довідкового характеру з Автоматизованої системи документообігу суду (далі - ДЗС); документів, що зберігаються в архіві Суду; про прийом громадян у Суді, а також про рух судових справ, день, час і місце та стан їх розгляду на поточну дату в усній формі (за телефоном) – відповідальні особи канцелярії, а також архіваріус, секретарі судових засідань в межах своєї компетенції (або визначені керівництвом Суду особи);
- про рух судових справ, день, час і місце, стан їх розгляду на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами) - відповідальні особи канцелярії, а також архіваріус, помічники суддів, секретарі судових засідань в межах своєї компетенції (або визначені керівництвом Суду особи);
- про доходи суддів та державних службовців апарату Суду, а також відомості з урахуванням вимог чинного законодавства України про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації; про наявність вакансій, порядок і умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців четвертої-сьомої категорії –керівник апарату Суду;
- про нормативно-правові засади діяльності Суду; висновки на проекти нормативно-правових актів, які стосуються судоустрою, судочинства та статусу суддів Суду, а також з питань, що стосуються  систематизації законодавства, - визначена керівництвом Суду відповідальна особа; консультант суду;
- про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів судової статистики та узагальнень судової практики Суду – консультант суду (визначена керівництвом Суду відповідальна особа);
- про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду та функціонування ДЗС, про функціонування баз даних інформаційних комп'ютеризованих систем; про стан забезпечення інформаційно-технічними засобами залів судових засідань; про впровадження та забезпечення комп'ютерною технікою робочих місць суддів та працівників апарату Суду; про заходи забезпечення вдосконалення системи судового і загального діловодства та правової інформації, відомості щодо функціональних можливостей автоматизованої системи документообігу Суду – керівник апарату суду; головний спеціаліст з інформаційних технологій або визначена керівництвом Суду відповідальна особа ;
- про доступ до судових засідань у Суді – старший судовий розпорядник; визначена керівництвом Суду відповідальна особа;
- про порядок акредитації представників ЗМІ, наповнення інформацією веб-сайту Суду, прийом громадян в Суді та інше - визначена керівництвом Суду відповідальна особа.
2.7. Надання публічної інформації здійснюється за підписом Голови суду, його заступника або керівника Апарату Суду або особи, яка його заміщує, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів». 
Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду
3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується відповідальними особами Суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 4 до цього Положення.
3.2. Відповідно до посадових обов’язків, відповідальні особи здійснюють оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої працівниками апарату Суду з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:
1) інформація про діяльність Суду:
- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;
- прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, старшого секретаря Суду, а також службові номери від канцелярій Суду та кабінетів секретарів судових засідань, помічників суддів;
- розклад роботи та графік прийому громадян;
- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
- порядок звернення до Суду учасників судового процесу;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;
3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
4) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
5) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень”
3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:
1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах призначених до розгляду в Суді;
3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);
4) порядок оскарження судових рішень до Суду;
5) порядок пропуску до приміщення Суду;
6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;
7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Суду і зали судових засідань регулюється Наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України N 102/765 від 12.09.2005 Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів.
3.8. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у Суді або роздрукувати на офіційному веб-сайті Суду (додаються).
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додається). 
Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у Суді відповідно до Інструкції з діловодства в апеляційних та  місцевих адміністративних судах (затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України від 5 грудня 2006 р. N 155) з урахуванням вимог цього Положення.
4.2. Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в автоматизованій системі діловодства Суду.
4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Суду виокремлює запити на інформацію та невідкладно передає їх до відповідальних осіб Суду.
4.4. Якщо запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються відповідальні особи згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.
За рішенням Голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного з відповідальних осіб апарату Суду. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше трьох робочих днів із дня надходження до Суду запиту надати відповідальному виконавцю матеріали запиту.
4.5. Запит на інформацію з резолюцією Голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується у канцелярії, після чого невідкладно передається виконавцям.
4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальної особою в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.
4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).
Електронний запит, що не містить електронного підпису та адреси запитувача вважаються анонімними і відповідь на них не підлягають задоволенню.
4.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання  запиту.
Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.
4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, керівник апарату за поданням особи відповідальної за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку особа відповідальна за надання інформації за таким запитом письмово повідомляє запитувача не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту.
4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більше 10 сторінок, особа, відповідальна за надання інформації, не пізніше п'яти робочих днів із дня надходження запиту до Суду повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
4.11. Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на запит може бути направлено заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у такій відповіді. 
Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду
5.1. Відповідь на запит надається відповідальною особою Суду за підписом Голови суду його заступника, або керівника апарату суду його заступника.
5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка є відповідальною, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі, якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.
5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.
Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування цих витрат визначається в межах граничних норм, встановлених відповідним Положенням Кабінету Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації. 
Розділ VІ. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації у Суді
6.1. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.
    
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію
Текст електронного запиту надсилається на електронну адресу Суду inbox@zl.lv.court.gov.ua та має містити одне питання і не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.
Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями у Залізничному районному суді м.Львова (далі −Суд) не розглядатиметься.
Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Суду засобами поштового зв’язку або через канцелярію Суду (вул. Ст.Бандери,3, м. Львів, 79013)
Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України "Про доступ до публічної інформації".