flag Судова влада України

Правила внутрішнього трудового розпорядку

  

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                            Наказом голови  Залізничного районного суду

                                                                                       м.Львова   

                                                               від   13 березня 2013 року  №  21

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА

 

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ДЛЯ  ПРАЦІВНИКІВ

 

ЗАЛІЗНИЧНОГО РАЙОННОГО  СУДУ    М.ЛЬВОВА

 

 

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Згідно зі статтею 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він погоджується.

 

Кожен має право на належні безпечні й здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується  захист від незаконного звільнення.

 

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті  зміцнення трудової та виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне й раціональне використання робочого часу, підвищення якості й продуктивності праці серед працівників Залізничного районного  суду м.Львова.

 

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

 

     1.3. Для державних службовців, які працюють в  Залізничному районному  суді м.Львова  Правила встановлюються з урахуванням  Законів  України  “Про державну службу” та антикорупційного законодавства України, що ґрунтуються на таких основних принципах:

 

-         служіння народу України;

 

-         демократизму і законності;

 

-         гуманізму і соціальної справедливості;

 

-       пріоритету прав людини і громадянина;

 

-       професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості    справі;

 

-         персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни;

 

-         дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування;

 

-         дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.

 

 

1.4. Усі питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду та керівником апарату суду  в межах повноважень,  наданих відповідно до Закону України “ Про судоустрій і статус суддів”.

 

 

  1. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ СУДУ

 

 

2.1. Працівники суду мають право:

 

-   користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією  України та Законами України;

 

-   брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

 

-   на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

 

-   вимагати затвердження керівником апарату суду чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою (для державних службовців);

 

-     на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється,  досвіду та стажу роботи;

 

-   на здорові, безпечні та належні  для високопродуктивної роботи умови праці;

 

-   захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

 

Працівники  суду  мають   також    інші    права     відповідно   до    чинного законодавства України.

 

2.2. До основних  обов’язків працівників суду належать:

 

-  додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

 

-  забезпечення ефективної роботи суду;

 

 -  недопущення порушення прав і свобод людини та громадянина;

 

          - сумлінне виконання своїх службових обов’язків, своєчасне і точне виконання  рішень Державної судової адміністрації України  та Територіального управління Державної судової адміністрації України в Львівській області, місцевих  державних органів, розпоряджень і вказівок  голови суду та керівника апарату суду;

 

          -  ввічливо та толерантно ставитись до громадян, які звертаються в суд;

 

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов’язків державної служби, також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

 

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення  професійної кваліфікації;

 

- берегти державне майно, яке знаходиться у віданні суду;

 

- діяти тільки в межах своїх повноважень;

 

- дотримання правил техніки безпеки, охорони праці  й  протипожежної безпеки.

 

 

  1. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ СУДУ

 

3.1. Адміністрація суду зобов’язана:

 

  -  належним чином організовувати роботу працівників суду, щоб кожен із них працював за  фахом і кваліфікацією і мав закріплене за ним робоче місце;

 

-  затвердити посадову інструкцію на кожну посаду державного службовця згідно штатного розпису;

 

-   забезпечити  здорові й безпечні умови праці;

 

-   постійно зміцнювати трудову й виконавську дисципліну;

 

- постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог із техніки безпеки,  протипожежної безпеки;

 

-  контролювати виконання працівниками суду вимог законодавства, Правил внутрішнього розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

 

- підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників, забезпечувати  накопичення, поширення досвіду роботи;

 

-   забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення   роботи з навчанням у закладах освіти;

 

-    уважно ставитись до потреб і запитів працівників суду;

 

-   забезпечити використання наданої ТУ ДСА в  Львівській області   оргтехніки та інших матеріальних цінностей за призначенням.

 

3.2. Адміністрації забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров»я і безпеки працівників суду.

 

 

  1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

4.1. Нормальна тривалість робочого часу працівників суду не може перевищувати 40 годин на тиждень:

Понеділок.вівторок, середа,четвер – з 9.00 год . до 18.00 год..;

П»ятниця – з 9.00 год. до 16.45 хв.год;

Обідня  перерва – з 13.00 год.до 13.45 год.;

 Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – суботою та неділею.

 

Загальна канцелярія суду   щоденно протягом робочого часу  суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду.

 

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

 

4.2.   Працівникам   надається  щодня перерва для відпочинку та харчування. Перерва не включається в робочий час.

 

         Працівники суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

 

4.3. Суддям забороняється  залишати робочі місця без дозволу голови суду, а працівникам апарату суду без дозволу керівника апарату суду.

 

4.4. У робочий час забороняється відривати працівників суду від їхньої безпосередньої роботи, змушувати їх виконувати громадські обов’язки  чи брати участь у різних заходах не пов’язаних  із службовою діяльністю.

 

 4.5.   Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, яка компенсується відповідно до чинного законодавства, провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом голови суду.

         Для виконання невідкладної і непередбаченої  роботи працівники  суду зобов’язані за розпорядженням голови суду з’являтися  на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

 

4.6.   Працівникам суду надаються відпустки із збереженням місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до Закону  України “Про відпустки”.

 

Державним службовцям суду  щорічна основна та додаткова відпустка надається відповідно до Закону України “Про державну службу”.

 

Працівникам суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

 

4.7.   Черговість     надання      відпусток      визначається      графіком,     який затверджується   головою суду щодо суддів, а щодо  працівників апарату суду керівником апарату суду   на  кожен  календарний  рік не пізніше 05 січня.

 

Графік  відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності місцевого суду, особистих інтересів працівників та можливості їх відпочинку.

 

Графік доводиться до відома всіх працівників суду.

 

4.8.   Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату  суду, надання відпусток суддям оформляється наказом голови суду.

 

4.9.   Забороняється   ненадання    щорічних    відпусток    повної    тривалості протягом двох років підряд

 

4.10. За рішенням голови суду судді можуть бути відкликані з відпустки. За рішенням керівника апарату суду працівники апарату суду можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівникам суду в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

У разі відкликання працівника суду зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована  на оплату невикористаної частини відпустки.

 

4.11. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням.               

 

 

  1. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ ПРАЦІВНИКІВ

 

5.1.   За зразкове добросовісне   виконання    своїх    обов'язків,   тривалу   і   бездоганну роботу,    новаторство    у   праці   й    інші  досягнення    в роботі працівників апарату суду, відповідно  подання керівника апарату, а щодо суддів відповідно подання голови суду  до територіального управління державної судової адміністрації  можуть застосовуватись  такі заохочення:

 

оголошення подяки;

нагородження почесною грамотою;

преміювання.

 

5.2. Державним службовцям за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов’язків видається грошова винагорода  в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

5.3. Працівникам,    які   успішно   і    сумлінно     виконують    свої     трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги та соціальні пільги в межах  повноважень і за рахунок держави. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.

 

5.4. Заохочення оголошуються в наказі голови суду щодо суддів та в наказі керівника апарату суду щодо працівників апарату суду, доводяться до відома працівника або всього колективу. Відповідний запис вноситься до трудової книжки працівника суду.

 

 

  1. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

 

  6.1. За порушення трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання з вини  працівника покладених на нього трудових обов’язків керівником апарату суду до такого працівника апарату суду  може бути застосоване дисциплінарне стягнення.   

 

 6.2. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника апарату суду  може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

 

- догана;

 

- звільнення.

 

Звільнення     як      дисциплінарне     стягнення,     може   бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

 

До державних службовців суду за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує Державну судову адміністрацію України можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу:

 

-  попередження про неповну службову відповідність;

 

-  затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

 

6.3. Дисциплінарні стягнення  оформляються наказом керівника апарату суду, який оголошується працівнику  під особистий підпис.

 

6.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівник апарату суду повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника  суду дати письмові пояснення складається відповідний акт.

 

6.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються за конкретний  виявлений проступок, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу відсторонення працівника суду від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

 

         Дисциплінарне стягнення не може бути накладене  пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

         За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

 

6.6.Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення до працівника апарату суду не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

 

     Якщо працівник апарату суду не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник,  стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

 

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника апарату суду не застосовуються.